Köpvillkor

Nedan följer våra köpvillkor.

1. Bakgrund 

1.1 Datema AB (”Datema” eller ”vi”) tillhandahåller hårdvara och tillhörande standardtjänster. Nedan följer våra köpvillkor (”Köpvillkoren”). Köpvillkoren gäller för köp av produkter och Standardtjänster som görs via vår webshop eller i samband med att vi besvarar offertförfrågningar avseende utbudet som finns i vår webshop. Vid köp av Övriga Tjänster gäller andra villkor. 

1.2 Datema accepterar endast företag och enskilda näringsidkare som kund (”Kunden”) och har ingen försäljning till privatpersoner. 


2. Avtal och beställning
 

2.1 För att kunna göra ett köp via vår webshop måste Kunden acceptera Köpvillkoren och registrera ett konto i webshopenGenom att acceptera Köpvillkoren är Kunden bunden att följa dem för framtida köp 

2.2 Oett företag som inte på förhand är roegistrerad som Kund i webshopen begär offert från Datema skickar vi Köpvillkoren tillsammans med offerten. Om företaget godkänner offerten anses företaget ha accepterat Köpvillkoren. Datema förbehåller sig rätten att i enskilda fall avstå från att skicka offert.  

2.3 Datema
 förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en beställning Om Datema accepterar beställningen, skickas en orderbekräftelse till Kunden.  

2.4 Kunden ansvarar för att
 se till att de varor som köpts av Datema kan användas för av Kunden avsett ändamål. 


3. Produktinformation 
m.m. 

3.1 Datema reserverar sig för att produkter kan sälja slut samt eventuella bild- och skrivfel i webshopen eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktig garantitid, felaktig information om tillämpliga villkor för produkt/tjänst eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Datema har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att i övrigt ändra eller uppdatera informationen i webshopen när som helst. Datema ansvarar inte för information som kommer från en tredje part. 

3.2 Informationen i webshopen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Datema
 i varje enskilt fall. Om Kunden gör intrång i tredje mans rättigheter i strid med denna bestämmelse, ska Kunden hålla Datema skadeslös från eventuella krav från tredje man. 


4. Priser, avgifter och betalning
 

4.1 I de fall köpet görs via webshopen 
gäller de priser som anges i webshopen vid tidpunkten för beställningen, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Datema reserverar sig för att felaktiga priser kan anges i webshopen, exempelvis genom skrivfel. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer Datema meddela Kunden detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Datema fortsätter med beställningen. 

4.2 I de fall 
köpet görs genom offertförfarande är priserna i offerten baserade på en angiven valutakurs. Om valutakursen vid leveranstillfället avviker från valutakursen i offerten förbehåller vi oss rätten att justera priserna i motsvarande mån. Valutakurs vid leveranstillfället hämtas från Riksbankens genomsnittliga valutakurs. 

4.3 Samtliga priser anges i svenska kronor
 eller euro, exklusive moms och eventuella skatter och avgifterKunden ansvarar för att betala samtliga kostnader för frakt, skatter och avgifter.  

4.4 I
 webshopens kundvagn visas priset på varan, moms och avgift för standardfrakt (godsets vikt < 5 kg). På fakturan tillkommer eventuell kostnad för tull, ytterligare frakt utöver standardfrakt, avgifter och skatter såsom t.ex. kemikalieskatt. Dessa kostnader redovisas särskilt. Kunden ansvarar för att erlägga samtliga angivna kostnader. 

4.5 Kunden kan betala sitt köp 
i webshopen genom kortbetalning eller faktura alternativt finansiera köpet genom att träffa ett separat avtal med ett finansieringsföretag. Mer information om möjligheterna till finansiering finns i webshopen.  

4.6 Datema förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Vid fakturabetalning förbehåller sig Datema rätten att kreditpröva kunder och att neka köp då en 
kunds nuvarande eller framtida betalningsförmåga inte bedöms vara fullgod. 

4.7 Vid betalning med faktura ska 
Kunden betala senast tjugo (20) dagar efter fakturadatum om inte annat avtalats 

4.8 Betalar inte 
Kunden faktura i rätt tid har Datema rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) med ett tillägg av fem (5) procentenheter. Datema har även rätt att skicka påminnelser och inkassokrav och vidta andra skäliga åtgärder och förbehåller sig då rätten att debitera lagstadgade inkasso- och påminnelseavgifter. Om Kunden inte betalat fakturan efter att påminnelse från Datema förfallit har Datema även rätt att häva den aktuella beställningen och eventuella ytterligare delleveranser av samma beställning. 


5. Leverans och transport
 

5.1 Varor som finns i lager skickas normalt inom 2arbetsdagar. Eventuella avvikelser kan förekomma, exempelvis vid stora beställningarOm Kunden har beställt en vara som är tillfälligt slut eller är en beställningsvara är leveranstiden längre.  

5.2 Datema levererar endast varor inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och till Schweiz, om inte annat avtalats särskilt. Beställningen levereras genom företagspaket. När leverans med företagspaket inte är möjlig sker leverans till Postnords utlämningsställe. Ej uthämtade varor returneras till Datema. För de paket som inte löses ut har Datema rätt att debitera Kunden kostnader för returfrakt, expeditions- och hanteringsavgift. 

5.3 Om det uppstår 
några problem som fördröjer leveransen får Kunden meddelande om detta. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar utöver utlovad leveranstid och förseningen inte beror på Kunden, har Kunden rätt att avbeställa köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för Kunden. Kunden har inte rätt till någon annan påföljd vid leveransförsening än avbeställning och aldrig rätt till ersättning för direkt eller indirekt skada på grund av försenad leverans. 

6. Retur 

6.1 Kunden
 har rätt att returnera varan på egen bekostnad inom sex dagar från leveranstidpunkten. Rätten gäller dock endast under förutsättning att varan returneras i nyskick och i oskadad förpackning samt att returen skickas som paket. Datema förbehåller sig rätten att neka en retur som inte uppfyller angivna villkor. Returer med postförskott accepteras inte.  

6.2 En 
administrativ avgift på 450 kr (exklusive moms) tillkommer alltid vid returer. 


7. Standardtjänster 

7.1 Dessa Köpvillkor gäller i tillämpliga delar även för sådana paketerade tjänster som är tillgängliga för Kunden att beställa i webshopen och som utförs av Datema (Standardtjänster). För undvikande av missförstånd, gäller dessa Köpvillkor inte för tjänster som utförs av andra aktörer än Datema. För de sistnämnda gäller andra villkor, se Övriga Tjänster 8.2.  

7.2 Möjligheten att beställa Standardtjänster är begränsat till Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och till Schweiz, om inte annat avtalats särskilt. 

7.3 Datema ska utföra Standardtjänster fackmannamässigt. Datemas ansvar för fel och garanti i samband med utförande av Standardtjänster ska vara begränsat till att avhjälpa fel. Datema strävar efter att avhjälpa fel i Standardtjänst inom 30 dagar. Utöver vad som följer i detta avsnitt har Kunden ingen rätt till ytterligare påföljder i samband med fel i Standardtjänst och Datema lämnar inga ytterligare garantier. 

7.4 Kunden 
ska aktivt verka för att Standardtjänsterna kan genomföras på avsett sätt och ska fortlöpande och utan dröjsmål tillhandahålla Datema data och underlag som Datema efterfrågar för att kunna utföra Standardtjänsterna och i övrigt följa Datemas lämnade instruktioner samt granska och godkänna sådant underlag som Datema kan komma att tillhandahålla. Beställaren ska vidare lämna Datema tillgång till lokaler hos Beställaren om så behövs för Standardtjänsternas utförande. 

7.5 Om det uppstår några problem som fördröjer 
fullgörandet av Standardtjänsten utöver specifik tidpunkt som avtalats mellan parterna får Kunden meddelande om detta. Om en leverans tar mer än 14 arbetsdagar utöver utlovad fullgörandetid och förseningen inte beror på Kunden, har Kunden rätt att avbeställa köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för Kunden. Kunden har inte rätt till någon annan påföljd vid fullgörandeförsening än avbeställning och aldrig rätt till ersättning för direkt eller indirekt skada på grund av försenat fullgörande av Standardtjänst. 
 
7.6 Datema eller Datemas licensgivare, innehar samtliga immateriella rättigheter till sådan mjukvara som Datema använder vid tillhandahållande av Standardtjänsterna. Inget i Avtalet ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter överlåtes till Kunden. 

7.7 Vardera parten förbinder sig att
 i samband med att Datema tillhandahåller Standardtjänster inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om mot partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som enligt lag omfattas av sekretess (”Konfidentiell Information”), om inte objektivt berättigade skäl för sådan utlämning finns.


8. Övriga Tjänster 

8.1 I samband med köpet har 
Kunden möjlighet att beställa ytterligare tjänster från Datema, i form av serviceavtal, Mobil Device Management-tjänster och konsulttjänster  (”Övriga Tjänster”). Vid beställning av sådana tjänster gäller separata villkor mellan parterna. 

8.2 Övriga Tjänster kan också beställas av Kunden från andra aktörer än Datema i samband med köpet, såsom serviceavtal med tillverkare. För vissa tillverkare såsom ZebraHoneywell, Datalogic, JLT Mobile och Elo Touch finns färdigpaketerade serviceavtal att beställa i webshopenFör tjänster som tillhandahålls av sådana tillverkare och andra aktörer gäller alltid separata villkor med respektive tillverkare. 


9. Garanti och reklamation 

9.1 Vid köp lämnas garantier från respektive tillverkare. Datema lämnar inga ytterligare garantier.  

9.2 Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara skall så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Datema. För att en invändning ska vara giltig måste felet göras gällande inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Fel som åberopas inom två veckor från det att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. I samband med invändningen ska Kunden returnera varan till Datema.  

9.3 När Datema fått en felaktig vara i retur och konstaterat att Kundens invändning är giltig byter Datema ut varan eller avhjälper felet. Datema strävar efter att avhjälpa fel eller skicka ut ny vara inom 30 dagar från det att Datema mottagit varan, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Datema förbehåller sig rätten att neka ett utbyte eller avhjälpande om det visar sig att varan inte är felaktig. Kunden ska i sådana fall stå kostnaden för varan och den tid Datema lagt på att hantera Kundens retur 

9.4 Vid köp av 
Standardtjänster och Övriga Tjänster, gäller de villkor som anges i avsnitt 7 samt sådana separata villkor som framgår av avsnitt 8. 

9.5 Utöver vad som följer i detta avsnitt har Kunden ingen rätt till ytterligare påföljder i samband med fel i 
varan 


10. Kunduppgifter och kundkonto m.m. 

10.1 Kunden garanterar att den person som har registrerat ett kundkonto samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder såsom att beställa varor och tjänster samt genomföra köp för Kundens räkning i webshopen. Kunden är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på kundkontot. Vidare ska Kunden se till att dess användare läser och godkänner dessa Köpvillkor samt tar del av Datemas integritetspolicy. 

10.2 Kunden åtar sig att se till
 att ingen obehörig kan använda inloggningsuppgifterna för kundkontotKunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Datema om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. 

10.3 Om 
Datema misstänker att ett kundkonto eller inloggningsuppgifter missbrukas eller användandet annars bryter mot Köpvillkoren har Datema rätt att stänga av Kundens kontoDatema har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.
 
10.4 Datema är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för Kundens kontaktperson i samband med köpet. Information om hur Datema hanterar personuppgifter finns i Datemas integritetspolicyOm Kunden beställer Övriga Tjänster från Datema och Datema behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Datema personuppgifts-biträde. I en sådan situation blir Datemas personuppgiftsbiträdesavtal en bilaga till dessa Köpvillkor. 


11. Force majeure 

11.1 Om Datema förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som Datema inte kunnat råda över, exempelvis men inte begränsat till krig,
 arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, epidemi, naturkatastrof, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse eller liknande och Datema inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpets ingående och vars följder Datema inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

11.2 Om köpets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, häva köpet med omedelbar verkan. 


12. Ändringar av villkoren
 

12.1 Datema förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Köpvillkor kommer att publiceras i webshopen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i webshopen). 


13. Tillämplig lag och tvist 

13.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag utan tillämpning av dess bestämmelser om lagval och lag (1987:822) om internationella köp, och avgöras av allmän domstol.  


14. Kontakt och bolagsinformation 

14.1 Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar på telefon 
+46 8 517 150 00 eller via e-post order@datema.se. 

Datema AB, Box 1492, 171 28 SOLNA
 
Org.nr 556175-8482 
Moms.nr SE556175848201 
 
* * * * 
 
Villkoren fastställdes av Datema AB den 1 juni 2020.

Ladda ner villkoren i pdf-format